ХТО МЫ / WHO WE ARE

У лютым 2023 года была сфарміравана новая Каардынацыйная Рада Беларусі, прыняты новы статут, і цяпер у адпаведнасці з яго правіламі група дэлегатаў з розных краін, у тым ліку: Грузіі (Аджарыі), Польшчы, Эстоніі, Вялікабрытаніі, Шатландыі, Нідэрдандаў, ЗША і Канады вырашыла стварыць фракцыю "АДЗІНСТВА ПА-НАД МЕЖАМІ", каб данесці голас дыяспараў да Каардынацыйнай Рады і ўсім людзям, каму Беларусь неабыякава. Мы стаім на наступных прынцыпах:

Мы – беларусы, якія хочуць шукаць адзінства па-над межамі для развіцця сваёй краіны, па-над межамі дзяржаўных межаў і па-над межамі разнагалосных па палітычным матывам і метадам барацьбы.

Толькі так мы можам узмацніць адзін аднаго, толькі так нараджаецца сінергія.

Мы – розныя, але у нас одна агульная суперкаштоўнасць – свабодная Беларусь, створаная на базе дэмакратычных каштоўнасцях роўнасці, мірнага суіснавання, талерантнасці, салідарнасці і павагі да правоў чалавека.

Мы ведаем і паважаем нашы адрозненні, але мы шукаем тое, што нас аб'ядноўвае і выкарыстоўваем гэта для сумесных дзеянняў.

БЕЛАРУСЬ БЫЛА, ЁСЦЬ І БУДЗЕ

Падтрымка беларускай тэмы ў міжнароднай супольнасці

ГОДНА БЫЦЬ БЕЛАРУСАМ

Падтрымка роднай культуры і мовы ў суполках

БЕЛАРУСЬ БУДЗЕ ДЭМАКРАТЫЧНАЙ !

Ціск на рэжым і санкцыйны працэс

БЕЛАРУС БЕЛАРУСУ БЕЛАРУС!

Праграмы дапамогі бежанцам-беларусам, консульскія пытанні і легітымацыя беларусаў за мяжой

Фінансаваньне беларускіх праектаў мясцовага і глябальнага значэньня

БЕЛАРУС І Ў АМЕРЫЦЫ БЕЛАРУС

Выкарыстовываньне беларусамі за мяжой досведу жыцьця ў іншым грамадстве для дапамогі ў пабудове свабоднай, дэмакратычнай Беларусі і адраджэння беларускай нацыі

БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССІЯ

Адвакатаваньне пазіцыі ў міжнароднай супольнасці, што ў пытанні стаўлення да агрэсіі РФ ва Украіне трэба адрозніваць народ Беларусі ад яе ўрада, у спалучэнні з працай па прадухіленні дыскрымінацыі беларусаў

МЭТЫ

Арганізацыя і падтрымка гарызантальных сувязей паміж падобнымі па задачах групамі дыяспар, каардынацыя ўзаемадзеяння і медыяцыя, збор і распаўсюджванне прадуктыўнага вопыту, прадстаўленне голасу дыяспар у Каардынацыйнай Радзе уключаючы распрацоўку стратэгіі развіцця нацыі.

Нашы кантакты: па поште info@belarusian.world альбо https://belarusian.world/contact/

Вашы меркаваньні: https://belarusian.world/opinion/

Навіны: https://t.me/unity_across_borders

In February 2023, a new Coordination Council of Belarus was formed, a new statute was adopted, and now, according to its rules, a group of delegates from different countries, including: Georgia (Adjara), Poland, Estonia, Great Britain, Scotland, Netherlands, the United States and Canada decided to create a faction "UNITY ACROSS BORDERS" to convey the voice of the diaspora to the Coordination Council and to all people who care about Belarus. We stand on the following principles:

We are Belarusians who want to seek unity across borders for the development of our country, across state borders and across borders that differ on political motives and fighting methods.

This is the only way we can strengthen each other, this is the only way synergy is born.

We are different, but we have one common super value - free Belarus, created on the basis of democratic values of equality, peaceful coexistence, tolerance, solidarity and respect for human rights.

We know and respect our differences, but we look for what unites us and use it to act together.

BELARUS WAS, IS AND WILL BE

Support of the Belarusian topic in the international community

IT IS WORTHY TO BE BELARUSIAN

Support of native culture and language in communities

BELARUS WILL BE DEMOCRATIC !

Pressure on the regime and the sanctions process

BELARUSIAN IS BELARUSIAN TO BELARUSIAN!

Assistance programs for Belarusian refugees, consular issues and legalization of Belarusians abroad

Financing of Belarusian projects of local and global importance

BELARUSIAN IS BELARUSIAN EVEN IN AMERICA

Using the experience of living in another society by Belarusians abroad to help build a free, democratic Belarus and revive the Belarusian nation.

BELARUS ≠ BELORUSSIA

Advocacy of the position in the international community that in the matter of the attitude to the aggression of the Russian Federation in Ukraine, it is necessary to distinguish the people of Belarus from its government, in combination with the work to prevent discrimination of Belarusians

GOALS

Organization and support of horizontal connections between groups of diasporas with similar tasks, coordination of interaction and mediation, collection and dissemination of productive experience, representation of the voice of diasporas in the Coordinating Council, including the development of a strategy for the development of the nation.

Our contacts: via email info@belarusian.world or https://belarusian.world/contact/

Share your opinion: https://belarusian.world/opinion/

News: https://t.me/unity_across_borders